ง23241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5คะแนนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 
....................................................................................
กิจกรรมที่ 1 การออกแบบหน้าหลักของโครงงานพัฒนาสื่อการศึกษา
คลิกเพื่อส่งงาน        คลิกเพื่อตรวจสอบ
.......................................................................................
กิจกรรมที่ 2 การออกแบบหน้า MENU
คลิกเพื่อส่งงาน        คลิกเพื่อตรวจสอบ
.......................................................................................
กิจกรรมที่ 3 การเปรียบเทียบงานออกแบบ กิจกรรมที่ 1 และ 2
คลิกเพื่อส่งงาน        คลิกเพื่อตรวจสอบ
.......................................................................................
แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข้อสอบชุดที่ 1  
สำหรับคนยังไม่สอบกับสอบแก้

.......................................................................................
กิจกรรมที่ 4 สื่อการเรียนการสอน / ภาพเคลื่อนไหว
คลิกเพื่อส่งงาน    คลิกเพื่อตรวจสอบ
.......................................................................................
กิจกรรมที่ 5 โครงงานสื่อเพื่อการศึกษา (งานกลุ่ม) 
คลิกเพื่อส่งงาน    คลิกเพื่อตรวจสอบ
........................................................................................
แบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข้อสอบชุดที่ 1     
************************************************************

ĉ
รพีภัทร บุตรภักดิ์,
19 ก.ค. 2561 20:41
ą
รพีภัทร บุตรภักดิ์,
19 มิ.ย. 2561 19:49
ĉ
รพีภัทร บุตรภักดิ์,
23 พ.ค. 2561 21:26
Comments