ง21249 มัลติมีเดีย

รายวิชา มัลติมีเดีย ง21249
กิจกรรมที่ 1 ตัดต่อภาพนิ่ง
...................................................................................
กิจกรรมที่ 2 ตัดต่อวีดีโอจากภาพนิ่งแนะนำตัวเอง
............................................................................................
กิจกรรมที่ 3 การใส่เสียงเพลงและภาพนิ่ง
....................................................................................................
กิจกรรมที่ 4 งานกลุ่มตัดต่อวีดีโอตามหัวข้อที่จับฉลากได้
...............................................................................................
............................................................................................